Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV):

1. Reikwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Love by Lily, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Sluiting van het contract

Het contract komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en deze door het bedrijf wordt geaccepteerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Betalingen dienen binnen 1 dag na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan. Het bedrijf behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4. Levering en verzending

Levering vindt plaats binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen 1 dag zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De klant draagt ​​de kosten van het retourneren.

6. Aansprakelijkheid

De onderneming is uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de waarde van de bestelde goederen.

7. Gegevensbescherming

Het privacybeleid van het bedrijf maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en is te vinden op de website van het bedrijf.

8. Slotbepalingen

Het Nederlandse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is Nederland.

 

Terugbetalingsbeleid:

1. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen 1 dag zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​1 dag vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt.

2. Uitoefening van het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

3. Gevolgen van intrekking

Als de klant de overeenkomst herroept, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk en op het moment dat de klant de overeenkomst herroept, inhouden. uiterlijk binnen [Aantal dagen] dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van de annulering van dit contract hebben ontvangen.

4. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de klant doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.

5. Verzendkosten voor retourneren

De klant draagt ​​de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen of gebreken vertonen.

6. Contactpersoon

Love by Lily
Coenecoop 2-F1
2741 PG Waddinxveen
Nederland

Telefoon: +31 182 239230
E-mail: [email protected]